Disclaimer

Wie zijn wij?
Erfgoedbank Zuidrand is een initiatief van Erfgoedcel Zuidrand in samenwerking met Streekvereniging Zuidrand en de aangesloten gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel. De collecties die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig van gemeenten, verenigingen of particulieren.

Erfgoedcel Zuidrand staat in voor het presenteren van dit portaal en werkt hiervoor nauw samen met haar partners.
Streekvereniging Zuidrand
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit erfgoedportaal kan u contact opnemen via info@dezuidrand.be.

Auteurs- en portretrecht
Erfgoedbank Zuidrand streeft ernaar om zoveel mogelijk (beeld)materiaal online aan het publiek te presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald (beeld)materiaal.

Het auteursrecht is onder meer van toepassing op (audio)visueel materiaal wanneer zij oorspronkelijke creaties zijn en de maker ervan nog geen 70 jaar overleden is. Indien bovendien op de foto’s andere oorspronkelijke creaties worden afgebeeld, geldt ook daarop mogelijk nog een auteursrechtelijke bescherming.

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten op Erfgoedbank Zuidrand te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten hier opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het portretrecht geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Gebruik (beeld)materiaal
De afbeeldingen en andere types objecten op Erfgoedbank Zuidrand kunnen niet worden afgedrukt of gedownload, ze kunnen echter wel voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden.

Via een overeenkomst heeft de eigenaar, die het origineel in bezit heeft, tevens toestemming gegeven om de beelden te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. toonmomenten, wandelroutes). Een hogeresolutiekopie voor deze doeleinden kan aangevraagd worden bij Erfgoedcel Zuidrand, te vinden op elke detailpagina van een object. Erfgoedcel Zuidrand staat hiervoor in nauw contact met de eigenaars en de beheerders van de betreffende collecties. Vermeld daarbij waarvoor de kopie zal gebruikt worden.

Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer Erfgoedcel Zuidrand, wij bezorgen je verzoek aan de eigenaar.

Delen via sociale media kan door middel van de daartoe bestemde knoppen op de detailpagina van een object. Het voordeel van deze werkwijze is dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object.

De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van Erfgoedcel Zuidrand noch van de lokale partners; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

Aansprakelijkheid
Wij verbinden ons ertoe om de informatie op de Erfgoedbank Zuidrand zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat de Erfgoedbank Zuidrand geen expliciete of impliciete garanties kan geven omtrent de correctheid of volledigheid ervan. De inhoud van deze beeldbank is bovendien onderhevig aan wijzigingen en bepaalde informatie kan zelfs verwijderd worden uit deze website.

De inrichters van de Erfgoedbank Zuidrand zijn ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van de Erfgoedbank Zuidrand, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de beelden en hun metadata. De bezoeker van de Erfgoedbank Zuidrand vrijwaart de inrichters ervan voor alle schade die zij zouden lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen
De inrichters van de Erfgoedbank Zuidrand behouden zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van de Erfgoedbank Zuidrand en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.